Články

 

Edukační centrum pro anatomii a endoskopii Anatomického ústavu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

d. M. yyyy

Endoskopie 1/14(2005) ISSN 1211-1074

Obsah článku

  .

  .

  .

  Edukační centrum pro anatomii a endoskopii Anatomického ústavu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  Báča V.1, Doubková A.1, Kachlík D.1, Stingl J.1, Svatoš F.2

  1Anatomický ústav 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přednosta prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

  2Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze, přednosta prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

  podporováno:

  Grantem FRVŠ 2914/2003-F3,

  Rozvojovým a transformačním projektem MŠMT 69/6a/2003 a 402/2004

  Korespondence:

  MUDr. Václav Báča

  Anatomický ústav UK 3. LF

  Ruská 87, 100 00 Praha 10

  e-mail: vaclav.baca@lf3.cuni.cz

  tel.: +420-2-67102-508

  fax: +420-2-67102-504

  .

  .

  .

  Souhrn

  V letech 2000-2005 bylo za pomoci grantové podpory vytvořeno na Anatomickém ústavu 3. LF UK v Praze unikátní multimediální výukové centrum pro endoskopickou medicínu.Byly vytvořeny podmínky pro opakované použití kadaverů fixovaných speciální metodou k imitaci lékařských zákroků. Jedna místnost ústavu byla přestavěna na operační sálek, v celém pitevním traktu našeho ústavu je vytvořena audio-video síť s bezdrátovým propojením na internet a grafické studio k vytváření výukových materiálů. Součástí pitevních cvičení mediků již byly demonstrace arthroskopií. Mimo demonstrace studentům medicíny plánujeme pořádání výukových kurzů mladých lékařů, kteří tak budou mít příležitost seznámit se s technikou a nástroji pro širokou škálu endoskopických operací na speciálně upraveném anatomickém materiálu.

  Klíčová slova: endoskopie, výuka, multimediální centrum, anatomie
  .

  .

  .

  Summary

  There was created a unique multimedial centre for education in endoscopic surgery at Department of Anatomy of 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague from 2000 to 2005. There were made conditions for repeated usage of cadavers embalmed by special method for imitation of endoscopic surgery there. One room was rebuilt in an operatig theatre, the audio-video network with wireless connection to internet and graphic studio for educational materials were created here. Several arthroscopies have been already demonstrated during dissection courses of medical students. Except those educational courses for young physicians are planned. They will bring a great opportunity to gain experiencies in endoscopic surgery on speciallly embalmed anatomical material.

  Key words: endoscopy, education, multimedial centre, anatomy

  .

  Úvod

  Miniinvazivní metody operací v posledních letech rapidně nabývají na významu vzhledem k hledání nejšetrnější cesty k diagnostickému vyšetření a definitivnímu ošetření pacienta. Metodika operovat z co nejšetrnějšího přístupu a tedy s co nejmenší délkou rány je trendem moderní medicíny ať již z hlediska operačního (snížení rizika per- a pooperačních komplikací, infekce, doba hojení, možnost vertikalizace pacienta) nebo z hlediska duševní pohody pacienta (estetický dojem, snížení doby hospitalizace a časný návrat pacienta do svého prostředí). Endoskopické metody můžeme najít v široké škále lékařských oborů, a to jak chirurgických (laparoskopie, arthroskopie, thorakoskopie aj.), tak neinvazivních (bronchoskopie, gastroskopie aj.). To co se zdálo ještě před pěti lety doménou tradiční chirurgie je v dnešních dnech polem pro endoskopickou medicínu. Narůstá proto význam výuky a zkušeností s endoskopiemi vůbec.

  Nabízí se výuka mladých chirurgů, stejně jako studentů medicíny na anatomických ústavech lékařských fakult na tělech dárců. V České republice je tradicí fixovat těla formaldehydovou metodou s alkoholem a glycerinem. Takto fixovaná těla ale ztrácejí vlastnosti čerstvé tkáně, svalovina je tuhá a křehká, klouby rigidní a nehybné, orgány neodpovídají charakteru „za živa“. Jakákoliv manipulace ve smyslu simulace operací ať tradičních či endoskopických je zde proto velmi omezená, ne-li nemožná. V roce 1992 publikoval profesor Walter Thiel [1] z Grazu metodu nástřiku těl na bázi roztoků solí a alkoholů, která stabilizuje buněčné membrány, nevysušuje a tkáně si zachovávají flexibilitu a pružnost velmi se podobající ne-li tkáním in vivo, tedy rozhodně velmi brzy post mortem. Na takto fixovaných tělech začal na Univerzitě v Bernu vyučovat laparoskopie před 10 lety MUDr. Jaroslav Dbalý. Výuka se natolik osvědčila, že začala vznikat výuková centra používající tuto metodu ve Fribourgu, Curychu, Grazu [3]… V Čechách takové centrum chybělo a lékaři trénovali buď na trenažérech typu black box [4] nebo vyjížděli na kursy do center v zahraničí.

  V našem sdělení uvádíme aktuální stav nově budovaného Edukačního centra pro anatomii a endoskopii na Anatomickém ústavu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

  Metody a materiál

  Za grantové podpory výše uvedených institucí jsme v první fázi přešli na novou metodiku nástřiku umožňující širší použití těl v intervenční medicíně [1, 2]. Ve druhé fázi jsme vybudovali technologické zázemí pro použití počítačové techniky. Byly nakoupeny a vzájemně propojeny soubory digitálních přístrojů vytvářející ucelenou sestavu. Všechny prostory jsou ozvučeny a opatřeny mikrofony. Na celkem osmi monitorech v pěti místnostech jsme schopni synchronně modulovaně vysílat na sedmi kanálech, včetně dvou kanálů k přímému přenosu z videokamer. Dále máme k dispozici jeden okruh izolovaně sloužící k nejkvalitnějšímu přenosu obrazu z endoskopu. Pro trvalé uchování jsme všechna získaná data schopni digitalizovat a upravit podle potřeby, uložit či vytisknout je na jakýkoliv druh běžně dostupného media s následnou prezentací kompatibilní s většinou prezentačních přístrojů. Tisk vysoce kvalitních výukových materiálů je také zabezpečen výkonnými kopírkami, tiskárnami, včetně velkoplošného plotru k tisku posterů. Ve třetí fázi jsme nakoupili univerzální endoskopickou věž pro rigidní artroskopie doplněné patřičnými instrumentarii a operační stůl s plnou škálou polohování.

  Výsledky

  V současné době je centrum vybaveno technologií, která umožňuje integrovanou výuku v reálném čase, v němž ihned dochází k interakci mezi operatérem a posluchačem. Studenti mohou sledovat operaci na jednom monitoru a na druhém schémata či jiné výukové materiály komentované lektorem na zcela nezávislých okruzích, zároveň mohou porovnávat polohu nástroje a orgánu na preparátech před sebou (obr.1). Ve stejném čase mohou klást otázky, které budou přes audio síť distribuovány podle potřeby do ostatních výukových prostor. Tímto okruhem je zajištěna přímá zpětná vazba mezi lektorem a studentem.

  Při pitevních cvičeních studentů prvního ročníku byly v každém turnusu provedeny demonstrační artroskopie kolene (obr.2,3), při kterých byly představeny jednak fyziologické poměry v kolenním kloubu, jednak degenerativní a poúrazové změny. Studentům byla ukázána ruptura menisku (obr.4), která byla ošetřena parciální meniskektomií. Ověřili jsme si vlastnosti operované tkáně i možnosti interakce studenta s operatérem v uvolněném prostředí bez časového stresu a rizika poranění pacienta, které jinak hrozí při vyrušení operatéra ze soustředění u živého pacienta.

  V případě mladých lékařů budou tito pod vedením lektora simulovat operaci ve stejném topografickém prostředí jako při klasickém přístupu, což je vlastně největším přínosem pro ovládnutí endoskopické operativy.

  Závěr

  Do budoucna plánujeme pořádání výukových kurzů mladých lékařů, kteří budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s technikou a nástroji pro nejrůznější typy endoskopických operací. Nebráníme se ani testování nejnovějších přístupů v endoskopickém ošetření pacientů. Ve spolupráci se zahraničními pracovišti v Rakousku, Švýcarsku a Beneluxu bude vybudováno prestižní pracoviště pro výuku miniinvazivních metod.


  Literatura

  1) Thiel, W. Die Konservierung ganzer Leichen in naturlichen Farben. Ann Anat, 1992, 174, p. 185-195

  2) Thiel, W. Eine Arterienmasse zur Nachinjektion bei der Konservierung ganzer Leichen. Ann Anat, 1992, 174, p. 197-200

  3) Grechenig, W., Fellinger, M., Fankhauser, F. et al. The Graz learning and training model for arthroscopic surgery. Surg Radiol Anat, 1999, 21, p. 347-350

  4) Meyer, R.D., Tamaparalli, J.R., Lemons, J.E. Arthroscopy training using a „blackbox“ technique. Arthroscopy, 9, p. 338-340